Program wychowania

W Naszym Przedszkolu relizujemy TABLIT innowacyjny program wychowania przedszkolnego

Program wychowania przedszkolnego Tablit powstał w wyniku zaniepokojenia związanego ze zjawiskiem infantylizacji
i upraszczania celów oraz treści kształcenia dotykających człowieka w kluczowym dla jego rozwoju na etapie edukacji przedszkolnej.
Dzieci w wieku przedszkolnym bywają traktowane jako nieporadne, niezdolne do podejmowania samodzielnych zadań, w tym działań badawczych.
Aktywność ucznia zawsze powinna być punktem wyjścia procesu uczenia się.
Oznacza to, że nauczyciel powinien pozostawić uczniowi czas na samodzielne (czasami nieudolne) próby radzenia sobie z sytuacją poznawczą;
• kluczowe w nauczaniu jest stawianie ucznia w sytuacjach problemowych, czyli takich, które wywołują u niego konflikt poznawczy i wymuszają podjęcie działań mających na celu jego zniwelowanie;
• nauczanie polega bardziej na rozpoznawaniu przez nauczyciela, co ma na myśli uczeń, niż na skłanianiu uczniów, by odgadli, co ma na myśli nauczyciel;
• uczenie się nie polega na przyswajaniu cudzych pojęć, ale na społecznym negocjowaniu znaczeń;
• w pamięci ucznia pozostają bardziej poznawcze procedury dojścia do wyniku niż same wyniki aktywności, dlatego ważniejsze niż otrzymanie gotowego wyniku przez nauczyciela są samodzielne próby działania na różne sposoby, nawet niezakończone uzyskaniem wyniku;
• znaczna część uczenia się zachodzi na poziomie nieświadomym, co oznacza, że nauczyciel nie powinien za wszelką cenę próbować uzyskiwać od uczniów wyjaśnień i prezentacji każdego elementu wykonywanej czynności poznawczej;
• błędy uczniowskie są naturalnym elementem uczenia się, pełnią funkcję diagnostyczną i stymulują myślenie;
• planowanie nauczania jest projektowaniem okazji dydaktycznych, bez precyzyjnego określenia cząstkowych efektów.

Więcej informacji(tekst pochodzi)- https://ifa.amu.edu.pl/~tablit/Tablit_FINAL.pdf

 
niepubliczne
przedszkole
artystyczne
niepubliczne przedszkole artystyczne
post-01 (1)
  • +48 792 941 682
  • info@przedszkole-acoto.pl